Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2007

Aika: 29.1.2007 klo 16.00
Paikka: Sisäasiainministeriö, Vuorikatu 20, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj), Erkki Kolehmainen, Jorma Mellin, Jyrki Soini, Kai Tarkka, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (12.10.2007) merkittiin tiedoksi.

2. Toimenpiteet Tietotekniikan liittoon liittymisen loppuunsaattamiseksi

PRH on hyväksynyt SIY:n sääntömuutokset ja liittyminen TTL:n jäsenyhdistykseksi voidaan viedä loppuun. TTL:n edustajien kanssa pidettiin 26.1.2007 kokous, jossa käytiin läpi liittymisen käyntännön asioita.

Jäsenyhdistyksen jäsenkokouksen pitäisi valita edustaja TTL:n liittokokoukseen, mutta koska seuraava liittokokous on ennen kuin jäsenkokousta ehditään järjestää, päätettiin, että puheenjohtaja edustaa yhdistystä siinä.

Päätettiin tiedottaa jäsenille mahdollisimman nopeasti liittymisen toteutumisesta, sekä laatia lehdistötiedote asiasta TTL:n kanssa.

Jäsenille lähetetään sähkäposti, jossa pyydetään tarkistamaan rekisterissä olevat yhteystiedot, erityisesti postiosoite, ennen jäsenten siirtoa TTL:n rekisteriin. Postiosoitetta tarvitaan laskutukseen ja jäsenlehtien toimittamiseen.

SIY:lle tehdään verkkosivut TTL:n sivuston alle ja www.siy.fi verkkotunnukseen pyritään tekemään edelleenohjaus uusille sivuille. Www.isoc.fi -sivusto säilytetään, mutta muutetaan englanninkieliseksi.

3. Tilinpäätös 2006

Päätettiin poistaa kaikki vanhat jäsenmaksusaatavat taseesta tilinpäätöksen yhteydessä. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja valmistelevat tilinpäätöstä.

4. Kevätkokouksen ajankohta

Kevätkokouksen ajankohta päätetään kun tilintarkastus on suoritettu.

5. ISOC Board of Trustees -vaalit

Päätettiin järjestää jäsenäänestys chapter-äänen käytöstä, kuten edellisinäkin vuosina.

6. ICANN At-large-asiat

EURALOn organisointi etenee, puheenjohtaja seuraa kehitystä.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti Timo Kiravuo yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

8. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 17.30