Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 1995

Pöytäkirja

Suomen Internet-yhdistys
Syyskokous 19.12.1995 klo 18 Innopolissa, Espoossa

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kauto Huopio avasi kokouksen klo 18.20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauto Huopio ja sihteeriksi Krista Lagus.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kate Alhola ja Markku Luosto ja ääntenlaskijoiksi Arttu Laine ja Jyrki Rikalainen.

4. Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Puheenjohtajan esittämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Hallitus tutkii mahdollisuutta yhteistoimintaan ISOC:in kanssa, ja antaa kevätkokoukselle selvityksen mahdollisista eduista ja haitoista joita ISOCin alajärjestöksi liittymiseen liittyisi.

Hyväksytty toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan:

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.1.1996 - 31.12.1996

Jäsentilaisuudet

  • Järjestetään sääntömääräiset kokoukset
  • Järjestetään seminaaritilaisuuksien sarja ajankohtaisista Internet-aiheista
  • Kannustetaan paikallista toimintaa

Tiedotustoiminta

  • Järjestetään tiedotustilaisuuksia tarpeen vaatiessa
  • Organisoidaan tilastotiedon keräystoiminta Internet-verkosta ja välitetään maailmalta kertyvää Internet-tietoa
  • Organisoidaan Internet-informaatio- ja koulutusmateriaalin tuotanto ja ylläpito
  • pyritään popularisoimaan Internet-verkkoa suurelle yleisölle
  • laaditaan neutraaleja tarkistuslistoja erilaisista Internet- käyttöön liittyvistä asioista. esimerkiksi "Internet-ostajan muistilista"
  • Pyritään kehittämään SIY:n jäsenistön keskinäistä viestintää verkon kautta. Pääpaino on WWW:n kautta tapahtuvassa tiedottamisessa.

Vaikutustoiminta

SIY:n tehtävänä on toimia rajapintana Internet-yhteisön ja eri sidosryhmien ja vaikuttajatahojen välillä. SIY:n tulee edustaa Internet-yhteisön intressejä alaan liittyvissä kehityshankkeissa.

Internet-palvelujen työnjaon koordinointi

SIY toimii tarvittaessa keskustelufoorumina, jossa palveluja Internet-verkkoon tuottavat tahot pystyvät koordinoimaan palvelujen tuottamista ja toteutusta.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintatoimintaa tehostetaan.

Muiden yhdistysten jäsenyys

Hallitus tutkii mahdollisuutta yhteistoimintaan ISOC:in kanssa, ja antaa kevätkokoukselle selvityksen mahdollisista eduista ja haitoista joita ISOCin alajärjestöksi liittyminen toisi mukanaan.

5. Talousarvio

Puheenjohtaja esitti seuraavanlaisen talousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan:

JÄSENMAKSUT TOIMIKAUDELLE 1.1.1996 - 31.12.1996
Hallituksen esitys (50 mk/henkilöjäsen ja 750 mk/yhteisöjäsen)
TALOUSARVIO TOIMIKAUDELLE 1.1.1996 - 31.12.1996

TULOT
Henkilöäsenmaksut 200 * 50 mk 10000
Yhteisöjäsenmaksut 20 * 750 mk 15000
Seminaaritoiminta 5000
Siirto toimintavuodelta 1995 5000
--------------------------------------------- Yhteensä 35000

MENOT
Tiedotustoiminta
-jäsenpostitukset 5000
-tiedotustilaisuudet 2500
-tiedotusmateriaalin tuotanto 5000
-sähköiset tiedotuskanavat 5000
Seminaaritoiminta 10000
Satunnaiset menot 7500
--------------------------------------------- 35000

6. Ensi vuoden hallituksen valinta

Valittiin seuraava hallitus:

Kauto Huopio, puheenjohtaja
Arttu Laine
Lauri Hirvonen
Ilkka Siissalo
Pekka Lensu
Kate Alhola
Jaakko Hyvätti
Krista Lagus
Jyrki Rikalainen, varajäsen
Markku Luosto, varajäsen.

7. Tilintarkastajien ja varamiesten valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Marja Sarja ja Vesa-Matti Paananen, ja varatilintarkastajiksi Olli Voima ja Matti Aarnio.

8. SIY:n edustajien valinta muihin hallintoelimiin

SIY ei toistaiseksi ole jäsenenä missään hallintoelimissä. Päätettiin että mikäli jäsenyyksiä tulee, edustajat valitaan hallituksen joukosta, ellei kevätkokous päätä jotain muuta ISOCin osalta.

9. Muut asiat

Esille ei tullut muita asioita.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:31.

 

Pöytäkirjantarkastajat Kate Alhola ja Markku Luosto hyväksyivät pöytäkirjan 2.1.1996.