Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 1996

Pöytäkirja

Suomen Internet-yhdistys - SIY r.y.
Syyskokous 26.11.1996 klo 17:30 
Paikka: TT-Tieto, Espoo

Läsnä:
Kauto Huopio
Pekka Pessi
Aki Alaluusua
Christian Kvikant
Jarmo Saarikko (poistui kohdan 5. käsittelyn aikana)
Pekka Yrjölä
Timo Larmela
Juha Kauppi
Heli Hassinen
Tero Kivinen
Tommi Karttaavi
Jari Ollikainen
Marja Sarja
Mika Särkijärvi
Paavo Ahonen
Jaakko Hyvätti
Markku Ropponen (poistui kohdan 4. käsittelyn aikana)
Johan Helsingius (poistui kohdan 4. käsittelyn aikana)
Arttu Laine
Krista Lagus

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kauto Huopio avasi kokouksen klo 17:30.

1.5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Huopio ehdotti että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauto Huopio ja sihteeriksi Krista Lagus.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Kivinen ja Arttu Laine.

4. Sääntömuutokset

Yhdistyksen säännöt eivät ole menneet läpi yhdistysrekisteristä sellaisenaan, joten niihin jouduttiin tekemään joukko muutoksia. Käsiteltiin hallituksen ehdotus sääntömuutoksiksi, ja hyväksyttiin muutetut säännöt Liitteessä 1 olevassa muodossa.

5. Työjärjestyspuheenvuoro

Tero Kivinen ehdotti että käsitellään esityslistan kohta 6 ennen kohtaa 5, koska on vaikea hyväksyä talousarvio ennen jäsenmaksujen päättämistä. Ehdotus hyväksyttiin.

6. Vuoden 1997 jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin seuraavan vuoden jäsenmaksuksi henkilöjäsenille 50 mk ja yhteisöjäsenille 500 mk.

5. Vuoden 1997 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi (Liite 2).

Päätettiin vuoden 1997 talousarvio (Liite 3).

7. Hallituksen valinta vuodelle 1997

Valittiin hallitus seuraavasti:

Paavo Ahonen, puheenjohtaja
Pekka Pessi, rahastonhoitaja
Jarmo Lahti
Jaakko Hyvätti
Pekka Yrjölä
Jarmo Saarikko
Kauto Huopio
Arttu Laine
Aki Alaluusua, varajäsen
Krista Lagus, varajäsen

8. Toimihenkilöiden valinta vuodelle 1997

Tilintarkastajiksi valittiin Tero Kivinen ja Mika Särkijärvi, sekä varatilintarkastajiksi Marja Sarja ja Heli Hassinen.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:50.

LIITE 1

Suomen Internet-yhdistys - SIY r.y.:n säännöt

Hakemisto:

Nimi ja kotipaikka (1 §)
Tarkoitus ja toiminnot (2 §)
Jäsenet (3-4 §)
Yhdistyksen kokoukset (5-9 §)
Hallitus (10-15 §)
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen (16-17 §)
Muut määräykset (18 §)

Nimi ja kotipaikka

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Internet-yhdistys - SIY r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnot

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on levittää tietoutta Internet-verkosta ja sen käytöstä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää teemapäiviä ja koulutustilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisu-, tiedotus-, ja valistustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Jäsenet

3 §
Yhdistyksessä voi olla yhteisö- ja henkilöjäseniä. Henkilöjäseneksi voidaan ottaa yksityinen yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostunut henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.

Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

4 §
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

Yhdistyksen kokoukset

5 §
Kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja. Kokousedustaja voi edustaa valtakirjan valtuuttamana vain yhtä yhdistyksen jäsentä.

6 §
Yhdistys kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai yhdistyksen valitsemassa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Yhdistys on kutsuttava koolle, kun 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

7 §
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-marraskuun aikana. Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, ja 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.

8 §
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta.

9 §
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

Hallitus

10 §
Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä 4-6 varsinaista jäsentä ja kaksi näiden varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

11 §
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12 §
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
hoitaa yhdistyksen talouden
kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä esille tulevat asiat ja valvoo päätösten toimeenpanoa
laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset
laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
on oikeutettu palkkaamaan talousarvion rajoissa yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä
toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, rahastonhoitaja yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

14 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen tilintarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

15 §
Tilintarkastajien tulee helmikuun 15 päivään mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

16 §
Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

17 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljelle jääneet varat siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää käytettäväksi 2 §:ssa mainitun tarkoituksen mukaisesti.

Muut määräykset

18 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

LIITE 2

TOIMINTASUUNNITELMA 1997

Vuoden 1997 toiminta jatkuu samoilla perusperiaatteilla kuin tähänkin asti. Pyritään järjestämään kevät- ja syyskaudella kaksi seminaaria/jäsentapaamista jäsenkuntaa kiinnostavista Internet-aiheista. Jos resurssit antavat myöten, järjestetään tapaaminen myös kesällä.

Selvitetään mahdollisuuksia pienimuotoiseen julkaisutoimintaan, esimerkiksi tukemalla tukemisen arvoisten Internet-raporttien julkaisua.

Järjestetään sääntömääräiset jäsenkokoukset.

Aktivoidaan Internet-asiantuntijaverkko erilaisten median tiedonsaantitarpeiden varalle, erityisesti suuren uutisarvon omaavien ajankohtaisten Internet-tapahtumien osalta.

LIITE 3

TALOUSARVIO 1997

TULOT
Henkilöjäsenmaksut 80 * 50 mk 4000
Yhteisöjäsenmaksut 5 * 500 mk 2500
Seminaaritulot 4000
---------------------------------------------- Yhteensä 10500

MENOT
Seminaarien järjestelykustannukset 4500
Tiedotustoiminta 2000
Internet-järjestelyt 3000
Sekalaiset menot 1000
---------------------------------------------- Yhteensä 10500