Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2005

Sääntömääräinen syyskokous

Pöytäkirja

Aika: ke 23.11.2005 klo 18 Paikka: Ravintola Amarillon kabinetti, Mikonkatu 9, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Erkki Kolehmainen, Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Pauli Kruhse, Lauri Laitinen, Janne Lindqvist, Matti Nikupeteri, Jyrki Soini ja Jonne Soininen

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja sovittiin, että puheenjohtaja toimii myös sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tero Kivinen ja Erkki Kolehmainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Päätetään hallituksen ehdotuksesta jättää vuoden 2005 jäsenmaksut perimättä

Hallitus esitti syyskokoukselle että vuoden 2005 henkilöjäsenmaksut, joita ei vielä ole laskutettu, jätettäisiin perimättä, perusteluna toiminnan vähäisyys tilikauden aikana. Esitys hyväksyttiin ja päätettiin muuttaa vuoden 2005 henkilöjäsenmaksun suuruudeksi 0 euroa.

5. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta neuvottelemaan Tietotekniikan liiton kanssa jäsenjärjestöksi liittymisestä

Hallitus on neuvotellut alustavasti Tietotekniikan liiton kanssa liittymisestä TTL:n jäsenyhdistykseksi. Ennen syyskokousta hallitus kartoitti jäsenkunnan mielipiteitä asiasta sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 30 jäsentä, joista 20 kannatti yhdistyksen liittymistä Tietotekniikan liiton jäsenyhdistykseksi, 5 vastusti ja 5 ei osannut sanoa vielä. Vastanneista 25 oli sitä mieltä, että Suomen Internet-yhdistyksen pitäisi olla ensisijaisesti Internet-ammattilaisten yhdistys, 4 sitä mieltä että Internet-käyttäjien yhdistys ja kohtaan jotain muuta tuli yksi vastaus, jonka mukaan painon pitäisi olla kansainvälisessä toiminnassa (ensisijaisesti ISOC chapter). Päätettiin valtuuttaa hallitus jatkamaan neuvotteluja ja tuomaan liittyminen ja siihen mahdollisesti liittyvät sääntömuutokset päätettäväksi yhdistyksen seuraavaan jäsenkokoukseen, keväällä 2006.

6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2006

Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2006 12 euroa tavallisilta henkilöjäseniltä, 6 euroa opiskelijoilta sekä organisaatiojäseniltä 500 euroa (suuryritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, kuten järjestöt, liitot, oppilaitokset, korkeakoulut tai niiden yksiköt) tai 100 euroa (pienet ja keskisuuret yritykset sekä yhdistykset). Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

7. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2006 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2006 vahvistettiin.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja rahastonhoitajaksi Erkki Kolehmainen. Päätettiin valita hallitukseen 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Terho Nevasalo, Jyrki Soini, Kai Tarkka ja Kukka Tommila. Hallituksen varajäseniksi valittiin Janne Lindqvist ja Kari Mikkelä.

9 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Tommi Mustonen ja heidän varamiehikseen Jaakko Hyvätti ja Tero Kivinen.

10. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin mahdollisista muutoksista yhdistyksen sääntöihin. Todettiin, että jos muutoksia joka tapauksessa tehdään liityttäessä mahdollisesti Tietotekniikan liiton jäsenyhdistykseksi, niin samalla voitaisiin tehdä muitakin tarpeelliseksi nähtyjä muutoksia. Tällaisiksi todettiin ainakin ISOC Finland –nimen mainitseminen säännöissä ja täsmennykset jäsenkokousten kokoon kutsumista koskevaan sääntökohtaan (säännöissä puhutaan kirjeestä tai lehti-ilmoituksesta, vaikka kutsu käytännössä toimitetaan sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuille).

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00