Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2011

Aika: 14.12.2011 klo 18.00
Paikka: Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Paikalla: Lauri Hirvonen (puheenjoht.), Juhani Juselius, Tommi Karttaavi (siht.), Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Petri Koistinen, Markku Kojo, Erkki Kolehmainen, Pauli Kruhse, Jarmo Lahti, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Leena Romppainen, Jonne Soininen, Jyry Suvilehto 

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.15. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Hirvonen, sihteeriksi Tommi Karttaavi ja pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Kolehmainen ja Leena Romppainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2012

Päätettiin noudattaa Tietotekniikan liiton suositusta jäsenmaksun suuruudeksi.

5. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2012. Käydyssä keskustelussa nostettiin kansainvälisen toiminnan osalta esille EuroDIG-kokous Tukholmassa kesäkuussa 2012, sekä esitettiin toivomus, että hallitus selvittäisi mahdollisuuksia parantaa etäosallistumista kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Vahvistettiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2012 (liite 1). Vahvistettiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2012 (liite 2).

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä sekä 2 toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi. Päätettiin valita hallitukseen 7 varsinaista jäsentä. 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Jyrki Soini ja Jonne Soininen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Juuso Moisander ja Jyry Suvilehto.

7. Valitaan yhdistyksen edustaja Tietotekniikan liiton liittokokouksiin

Valittiin Tommi Karttaavi yhdistyksen edustajaksi Tietotekniikan liiton liittokokouksiin ja varaedustajiksi Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Lauri Laitinen, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Kari Mikkelä, Jyrki Soini ja Jonne Soininen.

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

Todettiin keskustelussa, että yhdistykselle on syytä valita toiminnan- eikä tilintarkastajat, kuten kokouksen esityslistaan oli kirjattu. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2012 valittiin Jaakko Hyvätti ja Lauri Hirvonen sekä heidän varamiehikseen Tommy Lindgren ja Pauli Kruhse.

9. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10